Lesson Friday May 23

https://www.youtube.com/watch?v=B9v4FsKXmj8 – World of Childhood Schizophrenia
https://www.youtube.com/watch?v=bWaFqw8XnpA – Four Patients with Schizophrenia

Advertisements